Select Page
Learning Cantonese – Lesson 1

Learning Cantonese – Lesson 1

囡囡愛挑戰,每一日都挑戰我的腦袋去想一d有創意的野比佢玩或學. 我發現左我可以開始教佢廣東話,因學習語言係佢最大的挑戰及比佢的學習語言的遊戲當中,佢會比較玩得奈d. 今日我整了中文一至十的信封及雪條棒同埋一張中文數字一至十的表等佢做配對. 材料: 十個信封 (寫上1至10) 10枝雪條棒(寫上1至10) 1至10的中文表 (可按這裡download) 信封上寫上中文數字一至十,而雪條棒上寫羅馬數字1至10....
Homeschooling; easy or not?

Homeschooling; easy or not?

有朋友問我自家教學難唔難,我唔係太答到,因為我不是一個好有經驗的自家教學的媽媽。 我的大囡係Pre K的小朋友,要教的東西其實唔需要阿爸阿媽有大學學位去教。 Pre K小朋友其實多數都應該係去玩多d,特別呢個歲數的小朋友根本無可能會坐定定及有專注力去”聽書”。 同埋如果唔係社會推出黎,咁細個真係無需要咁快去學ABC. 你會問點解我又咁早教我小朋友,因為佢好奇心超強,咁佢自己2歲未夠又自學晒,認得晒所有的顏色的名,英文字 及數字,所以佢無新的挑戰或新的東西去學佢會好悶。 係普通的Pre...
Story Wheel

Story Wheel

囡囡愛講故仔比我聽.有時用一本書去讀會太傳統或太悶,我就用Story Wheel (故事輪) 去同佢一起讀故仔. 之前我地會睡之前講故仔,但每一晚也要哄細佬訓都已經好夜,而且晚上大家都累,我個人就鐘意早上讀故仔書. Story Wheel, 這個方法我地之前讀Alligator eats the seeds時已用過,而且佢這個歲數用另類方式讀佢覺得好玩之於也會容易記得個故仔. 我發覺depends你用的方式去講及選擇那一類的故仔做story...
Circle Time

Circle Time

自家教學終於開始了!   我們開始了一個星期,囡囡都很喜歡.她幫我們呢個上課模式改左個名叫做, “Teacher Time” (老師時間). 呢一段時間她都會叫我做老師,不會叫媽咪,很可愛的. 自家教學有一個好處就係可以在那兒都可以學習,因為有細佬的關係,而細佬只愛爬爬爬,不愛坐定定,所以我們大多數的時間係坐在梳化上上堂,而細佬又可以在地上爬或玩玩具,有時佢都會Join埋一份. 而另一個好處就是任何時間都可以上課,有時早上,有時下午. 但我們每一都會由Circle Time開始的. Circle...
課程編排1

課程編排1

當大家準備自己小孩上學的物資時,我就繼續為囡囡準備的自家教學的課程。還真的不簡單,做資料收集而多時,現在就是編寫的時候。一星期了,我先寫好4個英文字母的課程。 當初選擇自家教學是因為我們覺得小孩是自己的,應由我們自己教,而且現今的價值觀有點偏向一方面或不太正確,成日聽得多就是小朋友學壞只需一時,我們就算多辛苦也希望自己親手教。 生意上曾遇上一名教師,她說,我身為一名教師,為什麼竟然教的是別人的孩子而不是我自已的。...