Select Page
Simple video game (non digital version)

Simple video game (non digital version)

因每個星期日,小朋友們都要和大人一起坐一起崇拜,聽牧師講道成兩小時. 你會想,2.5歲既小朋友同5歲既小朋友又如何坐定定呢? 好奈之前只有囡囡時,出街食飯都會帶Busy Bag.所以我office有好多自整”玩意”. 我同先生都係從事IT呢一行,一直都想小朋友到6歲先接觸電子產品,不過現實係無咩可能. 而且,大囡從tablet學得更加多,言語,社交同埋creativity一直都係進步,沒有社會上提到既影響,而且我一直都MON住佢每日既development,有d咩影響我又點會唔知.大囡自己既self...
Learning Cantonese – Lesson 1

Learning Cantonese – Lesson 1

囡囡愛挑戰,每一日都挑戰我的腦袋去想一d有創意的野比佢玩或學. 我發現左我可以開始教佢廣東話,因學習語言係佢最大的挑戰及比佢的學習語言的遊戲當中,佢會比較玩得奈d. 今日我整了中文一至十的信封及雪條棒同埋一張中文數字一至十的表等佢做配對. 材料: 十個信封 (寫上1至10) 10枝雪條棒(寫上1至10) 1至10的中文表 (可按這裡download) 信封上寫上中文數字一至十,而雪條棒上寫羅馬數字1至10....