Select Page
Learning Cantonese – Lesson 1

Learning Cantonese – Lesson 1

囡囡愛挑戰,每一日都挑戰我的腦袋去想一d有創意的野比佢玩或學. 我發現左我可以開始教佢廣東話,因學習語言係佢最大的挑戰及比佢的學習語言的遊戲當中,佢會比較玩得奈d. 今日我整了中文一至十的信封及雪條棒同埋一張中文數字一至十的表等佢做配對. 材料: 十個信封 (寫上1至10) 10枝雪條棒(寫上1至10) 1至10的中文表 (可按這裡download) 信封上寫上中文數字一至十,而雪條棒上寫羅馬數字1至10....